Hoppes garagebryg 30 x 50 cm, emalje

Emaljeskilt "Hoppes Garagebryg"

Emaljeskilt “Hoppes Garagebryg”